افغان موج   

درخت و تبر

دزدان شهر ما  چقـــدر خیــره  سر  شدند

حالا  به  فـــکر  غــارت  مــال پدر  شدند

از قُمه و فشنگ  و  تفــنگ دل  بریده  اند

این  روز ها  به  فکـر  پلان  دیگر  شدند

ابلیس گونه  در  رگ  هر  هموطن  روند

بگـــرفتند قـلم  و ســــراپا   نظــــر  شدند

بازی  به خون  مردم   بیچاره  کــرده  اند

امروز خواستـداری  عدل  عمــــر  شدند

کوران، دست  هـــم به شب  تار  داده  اند

دیــدی  چگــونه  همنفس  یکدیــگر  شدند

***

اری   بـــرای  کنــدن  این  ریشــه و تنــه

از این درخت،  دسـته ای  بهــر تبر شدند

نعمت الله ترکانی

8 می 2009