افغان موج   

نعمت الله مختارزاده 23نوامبر 2008 شهر ِ اسّن آلمان

استاد ِ جنایتکار

ای ظا لــــم ِ بــد کـــردار ، بشنو به تو میگویم

اســـــتاد ِ جـنـا یـتکـــار  ،  بشنو به تو میگویم

گویند ،  پـروفـیسر ، گــــردیـــدی  ز الازهــر

در جـمــع کـَدَن ِ  دیــنار ،  بشنو به تو میگویم

ای رهـبر ِ تنظیمی  ،   در فکــر ِ زر و سیمی

خورجین ِ تـو دایم غــار ،  بشنو به تو میگویم

چـون بادپـکـۀ بـرقی ، هـم غربی و هـم شرقی

روبـــاه  صفـت ِ غـــدار ،  بشنو به تو میگویم

چــار ماهـه ریاست را  ،  شش سا ل کشانیدی

ای  خـوجئیـن ِ چـوتـا ر  ،  بشنو به تو میگویم

با بانــــد ِ تــروریسـتی ،  همکاری و همدستی

قـاچـاق  ، تـُن و خـروار ،  بشنو به تو میگویم

عا لـــم ، هــمه آگاه انــد ،  از  راز ِ پس ِ پرده

گه تگ شوی، گه تگمار ،  بشنو به تو میگویم

دستکـول ِ پـر از دالـر ،  جاسازی شده لک ها

شایـــد کــه به چندین بار ،  بشنو به تو میگویم

دارائی یی  میهـن  را  ،  ای بـرده بــــه کانادا

مـا در ز تــو شـد بیزار  ،  بشنو به تو میگویم

شرم است دگربس کن ننگ ازسرخود پس کن

ای نوکـر ِ با چــــلـــتـار ،  بشنو به تو میگویم

کاشانۀ تـو مسجـد ، دکان ِ تــــو  قــبرستان

دلاک ِ   ســر ِ  بـــا زار ،  بشنو به تو میگویم

چون ماش همی لـولی ، گه توپ و گهی گولی

لعنت  بـــه تو ای مکـار ،  بشنو به تو میگویم

ای خود خر و خود بفروش کالای نوی میپوش

پالان ِ خـر ، از خـرکار ،  بشنو به تو میگویم

کا ندیدی یی جمهوری ،  ننگ است ، برای تو

یک بـار کـَــدِی مــردار ،  بشنو به تو میگویم

افسوس که وقت تنگست ، پای خــرکم لنگست

ورنـه شدی لِـنگ وردار ،  بشنو به تو میگویم

«نعمت»اگر از چوکات  خارج شده می بخشی

ای لاشــه خــور ِ کفـتار ،  بشنو به تو میگویم