افغان موج   

نعمت الله مختارزاده  27نوامبر2008 شهر ِ اسّن آلمان

عالِم ِ دُمدار

ای مسلمانان  ، بـبـیـنـین ، چه عجائب کار شد

هر خس و خاری به شکلی ، رونق ِ بازار شد

عندلیب ِ خــوشنوا  را  ،  رانـدنـدی ، از چمن

کرگسی جایش نشست  و ،  واسـطـه دینار شد

سه برابر ازعــرب  ،  پرداخت آمد پیش پیش

تــا اجیرانش  ،  یکایک ،  مـوج ِ استخبار شد

آبــروی دین را  ،   با حـرفی  مفت ِ  ریخـتـه

محشری بـر پا  ،  ز هـــر نابـِخـرَد ِ مکار شد

ای مسلمانان  ، بـبـیـنـین ، چه عجائب کار شد

مود ِ چادر ، پـیرهن ، تـنبان و،  هم دستار شد

آنکــــه دشمن بود ،  با نیکتایی و نیکتایی دار

خود به گــردن بسته کرده ، مودِل ِ  اشرار شد

با غـــرازه موتر ، آن ( دیپلوم دار ِ اقتصاد )

ظاهـر ِ (T V ) ، ز مـکـر ِ طالِـبـِه غـدار شد

صحبتی از دِه میکـرد و ، گهی هـم از درخت

سود وقرض وبانک وسرمایه به گیر و دار شد

گفت از قـبر وعذاب و ، بهره دِه و، بهره گیر

اِشکم ِ هـــردوی شان  ،  پُـر آتش و اژدار شد

لیک از بیر و ، فروش ِ بیر، چیزی می نگفت

خــوردن ِ پول ِ حرام  انکار  ،  نه اقــرار شد

گرچــه فرق ِ مسگر و زرگر، زمین و آسمان

حیف ،  گـر دیوانه ای  ،  برمسند ِ هشیار شد

وای از گیر و کلچ  ،  گر لحظه یی گردد فلج

ریـزش و تب ، با خـلـج در قسمت ِ ابرار شد

ای مسلمانان  ، بـبـیـنـین ، چه عجائب کار شد

مود ِ ریش و پشم و چرک و بوی بـد بسیارشد

دیگــــری با ریش ِ انـتـیـکـش نـفاق انـــداخته

میگه  ! غالی و قزلباش ، هریک از کفار شد

حال می خواهد ( پروتوکولی ) را با دیگـران

مُهر و امضا کرده  چال ِ دیگــری  تکرار شد

دال ِ پاکستان ، ز ریش ِ پُر حنایش می چکــد

قاشق ِ انگلیس و ،  بشقاب ِ عرب  همکار شد

تاکه تـُند و تـُرش و تلخ و شور، آیـد در وسط

امت ِ نــــرم  و ، ولــی برنـامــه دار ِ حار شد

ای مسلمانان  ، بـبـیـنـین ، چه عجائب کار شد

بـیــرقی  ، در اهتزاز ،  از وحشت ِ کفتار شد

آنکــــه ( P h.d ) دارد  ، با لـــــباسِ مخملین

پـرچمی  ،  بــر مجــرمین ،  آمـاده و تیار شد

میکند یک یک تراش و رنگ رنگ و چرب چرب

تــا نشانی  ،  بـر گـُــنه کـار و ،  خیانتکار شد

لیک  زان بیرق نگفتی ،  از عرب یا  ازعجم

طاقت ِ فــــرســای انسـانی  ، به گیر و دار شد

ای خــــدا ، رحمی بـــه حـال ِ ملت ِ مظلوم ِ ما

عــالـم ِ دینی  ،  ســــیاسی گشــته و ُدمــدار شد

ای مسلمانان  ، بـبـیـنـین ، چه عجائب کار شد

خـامـۀ جـولانگر ِِ «نعمت»  بـــه یک پیکار شد