افغان موج   

 آئیــــــن محبــــــت بـــــــــود آیینه یزدان        

راه دگـــرت نیست بجـــــز مـشرب انسان

عقل وخــــردت راه نمـــــاید بـــــه تعالی    

تو جنس فلک تازی و نـــی همسر حیوان

 

بغض وحسد وکینه شراریست جهان سوز

با ظلمــــــت اندیشه نیـــابی رۀ احسان

گر حرص بورزی زپی مکنت و ثروت

هم غاصب حق گردی و هم ظالم دوران

از خیره سری درپی تفریق و دو راهی

 

ف. بری

ارسالی: عبدالفتاح سکندری