افغان موج   

وطن طبل عزا را ساز داری
دل صدپاره سوزوساز داری
به میدان نـبردخصـم وحـشی
هزاران ترک تیرانداز داری

قـیـام ازبـکانـت را بـه نـازم
بـه اقـوام شـجاع نـیاز داری
رقـیب کیـنه تـوز بی حیا را
زجور وفتنه جویی بازداری
اگرچه رهبران مردم فروشند
به مردم برملا این رازداری
نـترســیدی ز دنـدان گـرازان
به هرسوشیربچه جانبازداری
هزاره ازبک وتازیک وافغان
هـزاران جانفـدا سربازداری
اگـر چـه شیر مـیدان نبردی
زبان و منطق دمسـاز داری
به نیروی پـر و بال عـقابان
بر اوج قله هـا پـرواز داری
ز آمـو تا هریوا جمله خیزند
شعار حــق اگـر آواز داری
بگو با ظالم و فاشیزم غـدّار
چرا یک قوم را ممتاز داری
شکایتنامه هـای خلق مظلوم
بـه دادگاه بـشر ابراز داری
غزلهای عدالت می سـرایی
پــیام حـافـــظ شـیراز داری
سـرود جامی و شـعر نوایی
به چنگ رودکی آغاز داری
زفردوسی اگرحماسه خوانی
چـو رسـتم همت دلباز داری
اگرفرهنگ اقوام رادهی نور
در عــلـم و تمـدن بـاز داری
اگـر از غـیر اسـتقلال یـابـی
جهـانی حـامی و انباز داری
میازما قهرازبک خشم پشتون
اگر چه جنگی و تکتاز داری
چه آرد خـنجر خـونین طالـب
چرا این جنگ را دراز داری
بده جامی به رقص وپایکوبی
نــوا از پــردۀ شــهـناز داری
به نازم غـمزۀ چـشم تـو میهن
به هرشهری بسی غمّازداری
چـرا بـا عـاشـقان دل فگارت
عتاب وخشم وقهروناز داری


رسول پویان

11/7/2018