افغان موج   

خوش آن کسی که خاطری را شاد میکند
از فتنه های وسوسه آزاد میکند
بر هر لبی که غنچه بود از شکست دل
ګل خندهء نشانده و آباد میکند

لبخند الفت است ګشاد دل غمین
بر جان و دل زصدق و صفا یاد میکند
آغوش باز بر رخ ارباب حاجتی
پیک محبت است که دلشاد میکند
نقد کنون به خاطر فردا مکن خراب
فردا فسانه یست که بیداد میکند
وهم و تعلق است بری مظهر ریا
بر دل نګر چو آیینه ارشاد میکند

 


ف.بری