افغان موج   

باز هم غوغا و فتنه ګشته بر پا در وطن
دست باهم داده اند غارتګران در انجمن
با شعار امن و صلح و پیشرفت و ارتقا
می فریبند خلقی را با حیله و مکر و فتن

پیشرفت و اعتلا در پرتو عرفان بود
جاهلان موئتلف هستند خلاف علم و فن
(لچ مرغانی) کنون سالار و رهبان ګشته اند
با جهاد خانه ویران در رکاب اهرمن
این وطن چوروچپاول ګشت بخواست دشمنان
قتل و غارت بود فرمان بر ضد هر هموطن
این سیه کاران عریان اند زدید مردمان
این کفن دزدان همه خارند به چشم مرد و زن
با وقاحت ادعای رهبری دارند کنون
نیستند این ها بری جز دستهء زاغ و زغن


ف.بری

ارسالی : عبدالفتاح سکندری