افغان موج   

شاید یکی از کار هایکه در افغانستان  به  تائید رئیس جمهور امریکایی افغانستان قرارگرفته باشد همین ( منع خشونت علیه پنجاه در صد نفوس زنان در این جهنم سوزان) به نام افغانستان باشد.

این قانون بعد از توشیح به تائید رئیس جمهور امریکایی افغانستان خار چشم عده ای از جیره خواران  جهادی قرار گرفت:

1ـ چرا یک مرد نتواند چهار زن داشته باشد! اینرا  قرآن گفته است.

2 ـ چرا سن قانونی ازدواج یک زن 18 سال باشد و یک مرد نتواند کودک هفت ساله ای را تصاحب کند.

3 ـ  چرا یکزن بتواند به میل خودش برایش همسر انتخاب کند.

4 ـ  چرا برای زنان ناراضی از خشونت های شوهر و خانواده اش محل امنی باشد.

5ـ  چرا لواط  با زن و تجاوز جنسی خلاف میل  او تجاوز به حقوق زن شمرده شود.

6 ـ  چرا موارد لت و کوب زنان  توسط مردان مردود شمرده شود..

عده ای از جهادی های پاکستانی و عربستان سعودی که خود را افغان و مسلمان میدانند با این مواد قانون عکس العمل شدیدی نشان داده و آنرا مخالف اصول و فلسفه ای اسلام دانسته اند. اینها همان جهادی های اند که به پشتیبانی انتلجینت سرویس انگلیس و به کمک نظامی سی. آی. ا. امریکا در افغانستان پایگاه های به نام دین و دوکان های  آیت و حدیث باز کرده اند.

اینان گاهی از خود نمیپرسند که آیا افغانستان مهد اسلام است و یا عربستان  که آل سعود اینک سیصد سال است  به کمک انگلیس ها مکتب های وهابیت را در جهان اسلام باز نموده و کودکانرا برای انتحار و جهاد علیه مسلمانان میشورانند. وکلید جنت را به نام جهاد به گردن  تعدادی بیسواد و مریض های روانی میاویزند و به انان انتحار یاد میدهند تا خود را منفجر سازند و بیگناهان را از زندگی محروم نمایند. بمب های کنار جاده را سازمان میدهند. ضد زن، ضد دیموکراسی، ضد اندیشه های سکولار و بلاخره به حکومت های قرون اوسطایی دلبسته اند.

مگر کدام اصول و احساس انسانی قبول دارد که زن را باید جنس دوم دانست. اگر زن و مرد که کنیه ای انسانی دارد چرا حقوق مرد و زن مساوی نباشد؟

چرا یک مرد با چهار زن همخوابه شود و زن نتواند با غیر از یکمرد نخوابد؟

چرا قضاوت و شهادت  زن با مرد مساوی نباشد؟ مگر زن نیست که مرد را تولد، تغذیه و اولین سخن محبت و مهر را به او میاموزد؟

چرا زن نتواند که به خواست خودش مردی را برای زندگی اش انتخاب کند؟

چرا  زن نتواند  محلی امنی برای رهایی از ستم و ظلم یکمرد داشته باشد؟

بلاخره چرا مرد بتواند زن را مورد خشونت قرار دهد و یا کودک دختری را به حبالۀ نکاح اش در آورد؟

این پرسش ها تا چه وقت بدون جواب باقی خواهد ماند. وپاسخی به این پرسش میان یک و نیم ملیارد نفوس جهان پیدا نمیشود. مگر نه آنست که تا هنوزشیخ های عرب باور دارند که خیابانهای شهوترانی در نیویارک، پاریس، امستردام، روم، لندن، استاکلهم، ماسکو و اقصی نقاط اروپا و امریکا محل عیش و نوش آنان است. انان اجازه دارند که اضافه از صد ها زن را به خاطر یک لحظه خوشگذرانی از اقصی نقاط دنیا یا با پول و یا دزدی از خود بسازند. و بعد با افتخار با سرمایه باد آورده از فروش عایدات کعبه و تیل مستحق همه چیز باشند.

 آری چنین است . حتا اگر برای آنان ثابت شده باشد که  دنیای ما دیگر دنیای هزار و پنصد سال قبل نیست و اینک حقوق زن و مرد در منطق کودکان دبستانی مساوی است.

چرا قبول نمیکنند. زیرا مسله قدرت ، شهوت و فساد را بهتر از دین و معنویات میدانند. وقتی بعد از هجوم اندیشه های بنیادگرایی به تحریک انگلیس ها در شبه جزیره ای عربستان محمد بن عبدالوهاب  پیدا شد دیگر حتا آئین های پرستش و احکام عمومی اسلام به زاویه صد هشتاد درجه تغیر خورد. برای برآورده شدن آرزو های انگلیس ها انتحار، کشتار مسلمانان اساسات شرع تبلیغ گردید. جنگها در اقصی نقاط ممالک اسلامی توسعه پیدا کرد. البته این خواست انتلجینت سرویس انگلیس بود که بتواند با خلق نمودن تفرقه میان مسلمانان  مدرنتر و همچنین سختگیرانه تر عقاید اسلامی را ضد ترقی ، انکشاف، قدرت مردمی و دانش بسازد.

عراق به بهانه سلاح کشتار جمعی  و افغانستان به بهانه ای تروریسم مورد هجوم امریکا قرار گرفت. پشتیبان دولت های غربی در جنگ های تهاجمی امریکا همین وهابی های عربستان اند. اضافه از نیم قرن است که بیت المقدس قبله ای اول مسلمین به اشغال یهودی هاست  درین مدت هزاران فلسطینی بیگناه مورد هجوم اسرائیلی ها قرار میگیرند. افغانستان به اشغال امریکا و متحدین آنست.عراق محل برخورد های مذهبی میان شیعه  و سنی است. سوریه در آتش جنگ داخلی میسوزد. پاکستان میراث نا بخش میان انگلیس ها و چینایی هاست. در ایران خیلی مخفیانه و محیلانه جنگهای های مذهبی با تقلید از دوران شاه اسماعیل به کارگردانی امریکا جاریست. مصر و لیبی  میرود تا شروع یک جنگ تازه را امتحان کند و در برمه خانه های مسلمانان را آتش میزنند. اما آنانیکه خود را پاسبان اسلام میدانند به کشتار هم دین ها و هم مذهب های خود مشغول اند.

در افغانستان خلاف اکثر ممالک اسلامی جیره خواران امریکا و پاکستان و ایران برای به بند کشیدن زنان با وهابی های عربستان همنوا اند. دختران را در مکاتب مسموم میسازند ولی فاروق وردک این سگ آی اس آی پاکستان آنرا رد نموده و مسله را  نه مسمومیت بلکه برخاسته از استشمام گاز های برخاسته از مدفوع گاو ها میداند. مولوی خواصی و حنیفی فریاد بر میاورند که رد نمودن چهار همسر برای یک مرد و ازدواج کودک هفت ساله با مرد شصت ساله خلاف آیات قران است. خواننده ای عزیز شما خود فکر کنید که پاسبان این قاتلین صد هزار مردم مسلمان از جوان پیر مرد و زن و همچنان ویرانی مدنیت های وطن ما به خاطر دالر، کلدار و یورو چه اهانتی به اسلام و مسلمین است.

فریدون ـ  فرانگفورت المان