افغان موج   

کتاب گربهء عابد

شــدم   فــریفـــتۀ   ایام   تا  شــــباب   شـدم

 چوغنچه لب بگشودم دمی، بخـــــواب شدم

ز زخــم خنـــــجر بیـــداد طالـــب منـفــــور

 به خانه سوختم و در کوچه پیچ و تاب شدم

قدم به خـــانۀ عـــدل ، تا نهــــاد دختــر رز

 ز بـد  مــسـتی قاضــی  شرع ، کبـاب شـدم

چنــان به آتش آزش پُشــــت و رو بنمــــود

 تمـــام اشک تنـم ریخـت و بی  نقـاب شـدم

مکـــن سوال وجواب از خـــرابیم قاضـــی

 در آن «خـرابـه» چو دیـدم ترا، خراب شدم

شکســــت قایــق عـــمرم روی آب ، خــــدا

چو قطــــره ی حُباب گـونـه ، زیر آب شـدم

کسی که تن به  تعــدی دهـــد هـمچو منــش

 ســـزاسـت، مستحق  حلقه ی  طناب  شدم

 کــتاب « گـــربۀ عـــابـد » بستـه میـگردد

 اگــربه هـــند وخـــراسان مـن نــواب شدم

لطیف کریمی « استالفی»