افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

چــه کـــــنم

محمـد ا صـغـر(عـبـا د ي)

من که د ل را به تودادم دگـر، جان چه کـنـم؟         تـوکـه بـودی  زاول جـان، بگـو جان چه کـنـم؟

مـن   که دل را به تو داده وگـرفـتـــارغـمـــم        بـا جـفــــاي تـو و دردِ غــــم هجـرا ن چه  کـنم؟

جـان ودل رقص کـنا ن سوی توپـروا زنمـود       کـنون با کا لـبدِ که نیست در او جا ن ، چه کـنم؟

گـفتم: یک آن  بگـو، دین و دل هـردو ستا ن        هـردو ازما شد وازتـو نه شد یک آن، چه کـنم ؟

توکه با عشوه ی ا ندردل سنگ رخـنـه کـني         خود بگـو، با دلک سنگ تـوا ي جان چه کـنم ؟

گــفـتـه بــودم  کــه  دل  را بـه کسی نسپـارم         بسپردم  به تواش مـفت وهــم آ سان، چه کـنم ؟

درد عشق را بجــزوصـل نـبا شـد درمــــــان        دور از آغوش  تو، با درد  بی درمان چه کـنم؟

بعـد یک عمرچـوبـدیـدم ، بـه د لـــبرگـفتــــم:        آمدی  در تن من جان دمید ،اي جا ن چه کـنم ؟

سر وسودای تـو دارم ، نـه سـر ِسود و زیـان        بـا غ وبوستان وسراي وسروسا مان چه کـنم ؟

چوشنید یارزمن این سخن  دانیکه  چه گفت ؟       گـفت : برو، دوربرو، بی سر و سامان چه کـنم...

مـا رچ 2008 مـیسسآ گا – کـا نـا د ا

آن به معنی بلی