افغان موج   

دام ها و دام ها در زنده گی
در اسارت میکشند در بنده گی
حلقه ها در پای افکارت نهند
از تعصب بسته مانی درکمند

میزهی اندر محیط تنگ خویش
هالهُ بر تو دمد از سلک و کیش
سلک ها و کیش های رنگ برنگ
منبع کینه بوند تبعیض و جنگ
همچنان محدودهُ قوم و زبان
نیست در توصیف انسان بیگمان
گر شوی از حرص وآز زنگیی زر
میشوی در بند شیطان مختصر
چون رها یابی زقید و بنده گی
می روی آزاد راه زنده گی
عشق میباید که تا انسان شود
مهر و الفت پایهُ ایمان شود
عشق می باشد بری راه بقا
عشق و دوستی است پیغام خدا

ف.بری