افغان موج   

از چه روسجده گهی... است و پنج وقت نماز؟
داستانیست... درین دهکــده عمریست دراز

شیـــــخ و مـــفتی همـــه از راز حقیقت  آگاه
دیگــــران اند همه بی عُرضه تر از دُم پیاز

صبح و شام تو اگــــــر است به دنیا باقی
فـــرض باشد که به یک قبله کنی راز و نیاز

شیخ ما هــــر چه ترا گفت بود فرض بدان!
امر دین است هـــر انچیزیکه گویند... بساز

هـــر که پیامبر ما گشته و با معجـــــزه ای
دارد امــروز ز دزدان و دغــــلها اعـــــزار

آنکه هـــــر چیز ترا گفت...! بگویی لبیک!
فخـــر وآئین تو پیــدا شده از خاک حِـــجاز

***

ما که اکـــنون شده ایم بنده ای یک دالــر سبز
سجده ای فرض برآن است دگر امکان و مجاز

نعمت الله ترکانی