افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

بهار دلکش و فرخنـــــده نوروز

مبارک باد وطندار بر تو امروز

قدامت دارد بیش ازسه هزارسال

نمای تازه گی و خــوشی افروز

 

مبارک باد عیــــد باستانی

نمود خرمی و زنـــده گانی

بهار تازه و طرف گلستان

زجنت بیشتر دارد نشانی

 

عید نوروز است رسم بس کهن

از زمـــان زرتشت دارد سخن

منطق بالنــــده گی و ارتقــــــا

است در مفهوم او ای هموطن

 

به نوروز خوش بزی ای خلق افغان

مبین بر نــــاروای یــــــاوه گویان

هوای خوشگــــوار و سبزه زاران

بود خــــود نعمتی از لطف یزدان

 

چه خوش باشد بهاران گل افشان

نشاط و خرمی و طرف بوستان

سرور و شادمانی عیــد نوروز

نباشد بر مــــراد شب پرستان

 

شدی یاوه ســـــرا ملا نیازی

ندارد این وطــــن بر تونیازی

همی دانی حرام فرخنده نوروز

به فتـوای حرام خواران تازی

 

ف. بری