افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

    

بیا ای نوبهار تازه  بدم روحی به جان ما   

برون  آر زانجماد تیره جسمِ  ناتوان ما

ز انوار لطافت بر فگن  بر کلبه  احزان

بیفــروز پرتو نور صفا بر خاکدان ما

شگوفا کن گل امید به دامان دل خــونین

زبیداد شتا برهان زمین و آسمان ما

بشد سال ها ندیدیم آن صفا وگرمیی دل ها

بیا و بر فروز مهر و عطوفت بر گمان ما

شدیم درگیر توفانِ  نفاق  وکینه و نفرت

شرار فتنه می سوزد مغز استخــوان ما

تگرگ ظلمت و وحشت نموده تیره روزما

بُوند یکسان بهاران و زمستان وخزان ما

بیا ای نو بهار نوری  فگن بر روزن دلها

که باز یابیم  بری عشق و وفا برآشیان ما

 

 

بهاران بر همه مبارک باد

امید وارم شگوفه های بهاری نوید مهر و عطوفت وصلح و آرامش بر همگان باشد

 

ف.بری