افغان موج   

حلول سال 1394 خورشیدی را برای  افغانان عزیزم  پر میمنت و  متبرک خواسته، سال توام با صحت و سلامتی ، خوشی های فراوان  و موفقیت های هرچه بیشتر برای فرد فرد شان آرزو دارم. سرودهء بهاریه، به عنوان هدیه خدمت شان تقدیم است

ف. بری

 شد نوبهار دشت و دمن لاله زار شد

شوری هــزار برســـرهرشاخسار شد

روح مسیح به همــــره باد صبا  دمید

جان دیگر گرفت جهان خوشگوار شد

فرش زمـــــردین به  دامــــــان کهسار

جلوه نمــــای زینـــت فصل  بهار شد

خنـــــدیــد  گل ز رایحه شـاد در چمن

هر بیشه  از لطــــافت آن گلعذار شد

اسباب کار و جنبش وپیشرفت و اعتلا

بر دامــــــن  بهـار همـــه سازگار شد

چرخ فلک نمــود بقــا است و کارزار

صاحب نظر به شیوه عقل استوار شد

ای باغبان سلامت گل درصفــای تست

ازغفلــــت مــدام چمــن خاره زار شد

بگذارحدیث خواب چه واماندهء به جا

غفلـــــت سرای تیره ز اوهامِ  تار شد

غافل مشــــو بری  بیــامیز  با زمان

با نو بهـــــار جنبش نــو  اختیار  شد

 

فرستنده : سلیمان کبیر نوری