افغان موج   

کام شرر

نه  فقــــط من که ازین چرخ ضرر میبینم

خلق اینـــجا همـــه در کام  شــــرر میبینم

فارغ از جنگ نشد کشور آغشته بخون

همه ای مـــلت خـــود خون جگـــر میبینم

نخوت و کبر ازین بیش نخـــــواهد  گردید

زۀ  تنـــــبور پسر  سوی  پــــدر  میبینم

از چه رو رخت سفر بست ز ما خیرو فلاح

حال فـــــردا که  ز امـــــروز بدتر میبینم

دیگران رفته  به  کیهان  ولی  ما خوابیم

جای  این مردم  خود  تحت السقر میبینم

دخــــــتر از موی مژه چیده به ناخن هنر

دستۀ مــــــوی  پسر تا  به  کــمر میبینم

بر سر  کرسی  دولت  همگی  بیخــبران

خانۀ مـــــردم  خود  زیر  و  زبر میبینم

***

از فـــــراق همه  یاران و عزیزان  وطن

«سائلا» جان خودم را به خطــــر  میبینم

 عبدالقاسم «سائل»