افغان موج   

نجیب بهروش   ونکوور کانادا

هـمـدلـی و هـمـرنـگـی

ز قـضـا و قـدر هـر کـس کـه اگـر شـکـوه گـر اسـت

هـسـتـی او بـه جـهـــــــان بـار غـم و درد سـر اسـت

هـیـچ قـــانـع نـشـود بـر رســــــد و قـسـمـت خـویـش

آتـش حــــــرص ز بـس در دل او شـعـــلـه ور اسـت

مـشـعــــل عـلـم و هـنـر چـونـکـه نـبـا شـد بـه رهـش

در خـــــرافـات فـــــرو رفـته ز پـا تـا بـه سـر اسـت

گـــام هـــرگــــــز نـه نـهـــاده بـه رۀ صـدق و صـفـا

بـه هـوا و هـوسـش بـاز مــــــــــدام بـال و پـر اسـت

نـیـسـت پـروایـش اگـــــــــر گـشـنـه بـود بـیـوه زنـی

نـالـۀ طـفــــــــــــــــل یـتـیـم در دل او بـی اثـر اسـت

حـســد و بـغـض و عــداوت بـه ســرشـتش مـمـزوج

بـا مـصـالــح هـمــه جـا در جــدل و کـیـنـه ور اسـت

خـیـره ســر، بـدکـنـش و خــالــــی ز اوصـاف نـکـو

کـه بـه زشـتـی عـمـل پـیـش هـمـه مـشـتـهـــر اسـت

بـه رۀ عــــام بـود چـــاه کـنـی پـیـشـــــــــــــــــــۀ او

ز مـکـــــــــافـات عـمـل تـا کـه بـود بـی خـبـر اسـت

فـضـل و احـسـان ز چـنـیـن سـفــلـــــه تـوقـع داشـتن

حـاصـل از شـاخـــۀ خـشـکـیـدۀ بـی بـار و بـر اسـت

 

********

بـا هـمـه خـلـق خـدا هـمـدلــــــــی و هـمــــرنـگــــی

روش نـیـک و پـسـنـدیـدۀ هــــــــــــر  بـاهـنـر اسـت

یـاد دارم ز بـزرگـمـــــــــرد ســـــخـن نـکـتـه یـکـی

کـه بـمـقـدار و گـرانـسـنـگ چـو یـکـتـا گـهــر اسـت

"هـمـچـو خـورشـیـد بـه یـک چـشــم بـبـیـن عـالـم را

کـه سـرافـــراز شـدن در گــــرو ایـن نـظـــر اسـت"

نـازم آن را کــــــــــه بـه تـحـقـیـق در اقـلـیـم حـیـات

بـا دل پـاک و صـفــــا خــــادم نـســــــل بـشـر اسـت

نومبر 2011