افغان موج   

همبستگی علیه جنگ

به تاریخ ٤ مارچ در تالار اوبربانک شهر لینر مرکز ایالت اوبراسترایش گردهمائی از مقامات اطریش و افغان دایر گردید. محفل با کنسرت هنرمندان افغانی شروع شد. هدف از این گردهمائی تجلیل از ختم کار پروژه های ساختمانی، فابریکه رخت دوزی، کودکستان، مکتب در ولایت قندوز افغانستان بود که به مساعی آقای اوتو هایرش و به کمک مالی موسسه خیریه کاریتاس آباد شده است. به نماینده گی از دولت افغانستان والی ولایت قندوز جنرال محمد داود سخنرانی نموده و ضمن تشکر از کمک های بموقع مردم صلح دوست اطریش از اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی افغانستان گذارش داده گفت:

مردم ما میخواهند که عضو مفیدی از جامعه بین الملل باشند و در حال حاضر ما علیه تروریسم و کشت مواد مخدره مبارزه جدی میکنیم. بالمقابل خانم انجیلا اورتنر از تشریف آوری محمد داود والی ولایت بلخ ، سید فاروق رئیس تعلیم و تربیه و محبوبه حیدری رئیس انجمن زنان ولایت قندوز قدردانی نموده گفت:

پروژه های مذکور به سرمایه یک ملیون دالر از کریدت های اوبربانک تمویل گردیده و این کمک ناچیز نمونه از دوستی عنعنوی و دوامدار دوملت اطریش و افغانستان نماینده گی میکند.

رئیس تعلیم و تربیه ولایت قندوز با ابراز سپاس بی پایان گفت: ملت ما بخاطر کمک بی شائبه مسؤلین کاریتاس در اعمار مکتب و کودکستان مراتب قدردانی خود را ابراز می کنند.

محبوبه حیدری رئیس انجمن زنان هم در یک توضیع مفصل گفت: زنان ولایت قندهار پس از شکست طالبان سه سال پیش نخستین انجمن خود را با اشتراک پانزده زن بنیاد نهادند و بعد از سه ماه کار مجانی ما توانستیم بنیه مالی خود را تقویه و دست بکار مسلکی بزنیم. کار ما البته با شش پایه ماشین خیاطی که یکی از تجار ملی به دسترس ما گذاشته بود آغاز شد. با رسیدن دوستان اطریشی ما با شعار همبستگی علیه جنگ کار فابریکه را آغاز نمودیم. فعلا توان ما آنقدر بلند است که اضافه از صد و پنجاه خانواده از همین مدرک تغذیه شده و مشکل شان رفع میگردد.

محفل پس از نمایش فیلم مستند از کار و طرز زنده گی مردم قندوز و همچنان اجرای نمایشات و سخنرانی های والی، رئیس کاریتاس، رئیس ابربانک، و وزیر مشاور در امورایالت اوبراسترایش و صرف نان شب ختم گردید. عده زیادی از افغان های مقیم لینز درین محفل دعوت شده بودند.

                    تصاویری از پروژه های مذکور در ولایت قندوز افغانستان

 

Image

Image

Image