افغان موج   

نگذارید جنایتکاران یکبار دیگر سرنوشت ملت را به بازی بگیرند

مردم رنجدیده افغانستان شما وارثین جهاد بر حق علیه تهاجم بیگانگان هستید. سراسر تاریخ افغانستان مشحون از نبرد شما علیه خائنین و جفاکاران به ملت نجیب افغانستان است. شما با ابر قدرت های جهان با نام نیک جنگیدید. شما به انگلیس، روسیه و تهاجمات لشکر های اشغالگر در طول تاریخ مبارزه کردید. گور خونین شهیدان راه ازادی به شما فریاد میزند. که یکبار دیگر دست اتحاد و برادری با هم داده و نگذارید  جنیاتکاران، مفسدین و قاتلین مردم بیدفاع کابل، مزار شریف، پروان، بغلان، هرات باستان، ننگرهار، قندهار و بامیان و اقصی نقاط افغانستان بر سرنوشت شما بازی کنند. این جنایتکاران بار دیگر از شهر های مختلف افغانستان خود را نامزد پارلمان نموده اند و باز میخواهند بر تداوم اشغال امریکا و انگلیس  بر وطن شما صحه بگذارند. باز میخواهند از همین طریق میان پشتون، تاجک، هزاره و ازبک نفاق تولید نموده و شکم های نکبتبار خود را از دالرهای امریکا، قاچاق مواد مخدره، چور و چپاول زمین های دولتی و دارایی های مردم سیر بسازند.

 سیاف وهابی، یونس قانونی، محقق نوکر آخند های ایران، برهان الدین ربانی،حسین انوری، کبیر رنجبر، میر احمد جوینده، عبدالحق علومی، شهنواز تنی و دار و دسته های جنایتکار شان باز خود را برای پر کردن چوکی های پارلمان امریکایی کاندید کرده اند. هوشیار باشید! و مردانه در مقابل زورمندان ایستادگی نمائید. همین ها به یک ملیون شهید خیانت نموده وطن را فروختند.

اصلن هر پارلمان ، هر قوه قضایه  و محاکم زیر اشغال اجنبی در افغانستان نه شرعی و نه قانونی است. تا وقتی افغانستان زیر اشغال قوای امریکا انگلیس و شرکای ناتو قرار داشته باشد هر نوع قانون و هر نوع حکم غیر اسلامی و غیر شرعی است.

مردم افغانستان زندگی باهمی و وحدت را نه از سه و نیم دهه بلکه در طول تاریخ تجربه کرده اند. با فایشست ها ، شوونیست ها، سکتاریست ها و همه کسانیکه میان ملیت های مسلمان افغان تفرقه ایجاد میکنند ایستادگی نموده و یکبار دیگر به جهانیان نشان دهید که افغان و مسلمان اید و علیه دشمنان مردانه  مبارزه میکنید.

جنایتکاران و تفگسالاران را افشاء کنید و برای بیرون راندن قوای اجنبی سنگر های خود را گرم نگهداشته وملت مظلوم افغانستانرا یکبار دیگر ملت قهرمان به دنیا معرفی کنید.

افغان موج