افغان موج   

شرف الدین میخواست با رفیقش مزاح کند به او گفت عزیز، دیروز تو را در باغ دیدم نشسته بودی خیال کردم خری نشسته است.

رفیقش در جواب: تو هم به طرف من که می آمدی خیال کردم آدمی به طرف من می آید.