افغان موج   

په مونږد غم د پاسه غم راځي

یوېې تېرنه وي بل ماتم راځي

رښتیاچی غم له غمه نه شرمیږي

د غم لښکرپه مونږ یکدم راځي

دلته د ویرټغرټول شوی ندی

یوغم په بل پسې پیھم راځي

یوندی،دوه ندي چی وېې زغمو

چوراوتالان زمونږپه زغم راځي

پخپل قلم دومره غمونه لیکم

خولې ته ژړا اوس د قلم راځي

مونږافغانان ھم انسانان یوخدایه

په مونږ به کله ستا کرم راځي

په ھر(قیام)کی جنتونه غواړو

خوپه قسمت مو جھنم راځي

الحاج الھام الدین قیام

26/10/2015