افغان موج   

عناوین تصادفی

FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

در مناسبات سرمایه‌دارانه تبعیض، نابرابری و انواع گوناگون ستم های اجتماعی در سراسر جهان علیه بیش از نیمی از جمعیت جهان به گونه ها و اشکال متنوع اعمال می‌شود. از اسلام آباد تا واشنگتن و از دمشق تا سیدنی از اسلو تا برلین و از بغداد تا مسکو و پاریس هیچ جایی نیست که این ستمگری، خشونت، تبعیض و بی‌حرمتی و کم انگاشتن زنان را در اشکال گوناگون و سطوح مختلف نبینیم.

اما در افغانستان، ایران و کشورهایی که جنبش های اسلام سیاسی به حمایت مستقیم و غیرمستقیم دول سرمایه‌داری امپریالیستی بر سر قدرت هستند، این خشونت، تبعیض و اشکال ستم اجتماعی به شکل قانونی و دولتی از همۀ کانال‌های حکومتی هر روزه ترویج، تبلیغ و اعمال می‌شود. در این میان امارت تروریستی سرمایه در افغانستان زن ستیزی را در ابعاد بسیار گسترده و عریان آن با برخورداری از حمابت مالی امریکا و متحدانش و دریافت ده‌ها میلیون دالر در هفته از آنان بیش از پیش قانونی و نهادینه می‌سازد. زنان امروزه در افغانستان از آموزش، اندوختن دانش، فعالیت اجتماعی، کار و همۀ مناسبات اجتماعی و انسانی محروم شده‌اند. نمونۀ ستم، نابرابری و بیدادگری یی را که علیۀ زنان، مردان و کودکان افغانستان در قرن بیست‌و‌یکم اعمال می‌شود فقط می‌توان در قرون وسطی و دورۀ برده‌داری سراغ کرد. سردمداران امارت اسلامی سرمایه در افغانستان منحیث مدیران و کارگذاران محلی سیستم برد‌ه‌گی مزدی جهانی، عملاً تلاش می‌ورزند تا جامعۀ چهل میلیونی کشور را چندین قرن به گذشته و عقب‌گرایی سوق دهند.

 زنان نه تنها از کار و تحصیل و مشارکت اجتماعی باز داشته می‌شوند و در معرض انواع خشونت، تهدید، زندان و بگیر و ببند هستند، بل با مهندسی آشکار و تمام عیار توسط امارت اسلامی متحمل فقر، گرسنه‌گی، قتل های ناموسی، یأس و خودکشی گردیده و همه روزه مورد بی‌حرمتی در خانه، محیط بیرون از خانه، مسجد، میدیا و دنیای مجازی قرار می‌گیرند.

راندن جامعه به بربریت، ستمگری، تبعیض و نابرابری پی‌آمد و زادۀ وجه تولید سرمایه‌داری است؛ ریشه و مبنای همۀ فجایع بشری و حتی بخشی از ویرانگری و مصیبت های طبیعت امروزه مستقیما بسته و پیوند انکارناپذیر به انباشت و کسب سود هرچه بیشتر در نظام های سرمایه‌داری دارد. ستم‌کشی زن و زن ستیزی با آنکه تاریخ دیرینه و پیشینۀ بسیار طولانی نسبت به کل عمر نظام سرمایه‌داری دارد اما اکنون دیگر فقط این مناسبات برده‌گی مزدی است که در سراسر جهان نابرابری و اشکال ستم اجتماعی را بنا به منافع ذاتی و بی‌درنگش سر از نو ایجاد و خلق می‌کند. نتیجتاً ستم جنسیتی یکی از پایه ها و رکنی از ارکان انباشت سرمایه است و از همین جا است که سرمایه‌داری اشکال مختلف ستم از جمله ستم جنسیتی را بیش از پیش تولید و باز تولید می‌نماید.

امسال در حالی به پیشواز و گرامی داشت از هشتم مارچ روز جهانی زن می‌رویم که امارت اسلامی سرمایه و تروریستان و جانیان حاکم بر اریکۀ قدرت در افغانستان زنان را که بیشتر از نیم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند از همۀ حقوق اساسی محروم و بی‌بهره ساخته اند. رفتن به پیشواز و بزرگداشت از هشت مارچ امسال از این رو و از این جهت قابل توجه و پُر اهمیت است که تنها و یگانه نیرویی که علیه امارت اسلامی طالبان از همان ابتدای بازگشت آن به اریکۀ قدرت با خواست ها و مطالبات همۀ فرودستان و مردم محروم به پا خاسته و به جاده‌ها ریختند جنبش اعتراضی زنان بود.

 جبنش زنان برخلاف جنبش های ناسیونالیستی-مذهبی با شعار های نان، کار، آزادی! ما زنان بیداریم از تبعیض بیزاریم! برقع و حجاب پوشش ما نیست و شعار های آزادی‌خواهانۀ دیگری از این دست، در برابر حاکمیت تروریستان اسلامی که آنان را از کار، آزادی و نان محروم ساخته اند به میدان آمده و تا کنون با وجود ترور، زندانی شدن و صدها فشار دیگر در برابر بربریت، توحش و وحشیگری امارت اسلامی سرمایه و حامیان جهانی و منطقه‌یی آن ایستاده‌اند و صدای همۀ بشریت برابری طلب را فریاد می‌زنند.

هشت مارچ امسال روز همدستی و همبسته‌گی همۀ انسان هایی است که بر ضد زن‌ستیزی و اشکال ستم اجتماعی علیه سیستم و نظام نابرابر در افغانستان، ایران و سراسر جهان مبارزه می‌کنند. در زمانۀ ما آزادی و رهایی زنان از بند مردسالاری، اپارتاید، ستم و تبعیض کاملاً با کل رهایی جامعه از استبداد و مظالم اجتماعی گره خورده و در هم تنیده است. تا هنگامی که زنان جامعه در بند و اسیر اشکال ستم اجتماعی است جامعه از دیکتاتوری، خودکامه‌گی و استبداد رهایی نخواهد یافت، این اساس و کنه دیالکتیک رهایی زن و جامعه در افغانستان، ایران و سراسر دنیا است.

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان از همان ابتدا خود را شریک رزم و در کنار جنبش های اعتراضی زنان در افغانستان و ایران دانسته و امروزه از همۀ بشریت برابری طلب در سراسری جهان می‌خواهد تا در کنار جنبش‌های اعتراضی زنان در افغانستان و ایران ایستاده و این جنبش های اعتراضی را تا سرنگونی کل مناسبات برده‌گی مزدی حمایت و همیاری نمایند.

به پیش در گرامی‌داشت از هشتم مارچ و همبسته‌گی با جنبش‌های اعتراضی زنان تا به زیر کشیدن کل اسلام سیاسی و نظام برد‌ه‌گی مزدی!

گرامی باد هشتم مارچ روز همبسته‌گی بشریت برابری طلب!

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد جنبش نان، کار، آزادی!

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

14 حوت 1401؛ 5 مارچ 2023