افغان موج   

زه افغان یم بد لولی مې څوک نه شي

غلام نه یم خرڅولی مې څوک نه شي

زه د حق په لارد خپل منزل په لوري

ځم په وړاندې درولی مې څوک نه شي

د نړۍ شیطانان ټول که یوځای راشي

پر مخ درومم ستنولی مې څوک نه شي

که ژوندی مې ترمرۍ خېټې ته تیرکړي

سورانګاریمه زغملی مې څوک نه شي

زماد وینې له ھرڅاڅکي لښکرجوړشي

که مې وژني ورکولی مې څوک نه شي

ھرظالم مې پاس په سروھي قیامه

اوس سندان یم ماتولی مې څوک نه شي

الحاج الھام الدین قیام

02/09/2015