افغان موج   

دوبیتی هماره زیباترین و مناسب‏ترین قالب برای ابراز شور و حال عشق، سوز و درد انتظار، شوق وصل و مراد، صداقت و اعتماد عاشقان و پاکیزگی و صفای ‏دل بوده است. با سرایش دوبیتی آنچه در اعماق ناخودآگاه وجود نهان و در ژرفنای دل و اموج مغز پیچان است، فرصت رهایی وگشایش می‏یابد. در دوبیتی های آتی شما آن حالات یاد شده را به طور بسیار طبیعی، زلال، پاکیزه، صادقانه و خالصانه مشاهده کرده می توانید. فقط عشق، محبت و انرژی فطری خالق این دوبیتی ها بوده است.

در این برهه زمان تاریخی وطن در آتش ناامنی، بحران، ندانمکاری و انارشیزم آشکار می سوزد. حاکمان در فساد، اختلاس و چور و چپاول دارایی های کشور و هست و بود مردم غرق اند. خارجیان فقط به دنبال منافع خود می باشند. مردم مظلوم، محروم و عذاب کشیدۀ ما با اظطراب و نگرانی، پنجه های بریده و دل های خونین و غمینبه آیندۀ مبهم و تاریک خیره شده اند. من هرچه فکر کردم چیزی بهتر از عشق و محبت نبود که به مردم میهنم تقدیم کنم. روی این منظور با پیکش «دفتر دوبیتی های پرسوز» خواستم تا گلاب عشق، محبت، احساس، عاطفه، شور، مستی، طرب و صفای دل بیفشانم؛ با این طریق مشام شهروندان کشور را خوشبو و دلهای غمین را تا حدودی شاد گردانم. عشق و محبت هماره جاودان و میوۀ وصل نصیب عاشقان پاکباز باد.

دفتر دوبیتی ها