افغان موج   

نژاد بزرگوار

يك بغـــل عشق در كنار شماست

شب    پايان    انتظــار  شماست

هفت سين  اميد     را      چيدید

گاه    آغاز    نوبهار     شماست

سوز و  ساز    سرود  سبز سحر

سنبل سوژۀ   سه تا ر  شماست

خانۀ   سينه  را      تكان   دادید

شادماني    دل    نثار   شماست

از    نژاد     بزرگـــــوار   دلید

عشق از ريشه  و تبار   شماست

قامت        سرفراز    نوروزي

سايۀ موج  رنگ  و بار شماست

.....

نورالله وثوق

 

http://norollahwosuq.blogfa.com