افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

جنگ وخون تاکی جهاد اکبر است

بـازی فـوتـبـال طالب بـا سر است

زیــر نـــام واژۀ و لـفــظ جــــهـاد

دست وپای طالبان ازخون تراست

زهــر طالـب تـا که آدم می کـشـد

خوی گژدم در نهاد و گوهر است

صلـح امـریکا و پـاکـسـتـان فـقـط

جنگ خونین دگـر را رهـبر است

قـول امریکا و پاکـسـتان خطاست

مُهرهـردو کاملاً بی جـوهر است

تا که پاکـسـتـان فــرمان می دهـد

درد مـردم از کـرونـا بد تر است

طالب ار تـسلـیم امـریکا شـدسـت

جنگ او با مردم و با افـسر است

زن شـود محروم از حق و حقوق

تجربـه چون مشعل روشنگراست

ارگ فاشیستی و طالب با هـم اند

گرچـه در ظاهر گپ دیگـر است

کـشــتـی بـشـکـســتـۀ بـی نـاخــدا

در دل امـواج خـون شـناور است

دور غار و وحشت جنگل گذشت

عقل وآزادی وفرهنگ زیوراست

خنجر و شـلاق طالب بعد از ایـن

پیش چـشـم خلـق ما بی اثـر است

ارچه میهن را در آتش سـوخـتـند

زیرخاکستر خروج و اخگر است

کـودک و پیر و جـوان ایـن وطن

مشت پولادین و واحد لشکراست

بهـر پاکـستان و طالـب خـاک مـا

آتـشین تـر از درون مجمـر اسـت

قـاتـل ار مقـتـول را بخـشش کـنـد

جای حق شیطان روی منبر است

آن که قتل و انتحاری کـرده است

حـق او زنـدان و حکم داور است

از بـرای حـفـــظ اسـتـقـلال خـود

مردوزن بهردفاع در سنگر است

4/3/2020