افغان موج   

صفحۀ تاریخ ورق میخورد

قرار اطلاع رسانه های غربی دولت حامد کرزی  با طالبان مذاکراتی انجام داده است. گمان میرود که سناریوی  این مذاکرات  در زمان سفر اخیر حامد کرزی  به  پاکستان تکمیل شده باشد. قبل از این مذاکرات جنرال حمید گل رئیس پیشین سازمان نظامی جاسوسی پاکستان که شاخۀ قوی از سی آی ا امریکادر آسیای جنوبی است بعد از ترتیب  دادن این مذاکرات با حامد کرزی مفاهمه  نموده و امریکایی ها هم  آنرا مورد تائید قرار داده اند. به اینترتیب یکبار دیگر صفحۀ تاریخ به نفع امریکا  انگلیس ورق میخورد. یعنی اینکه طالبان به قدرت دولتی  شیریک  گردیده و برای  تکمیل  پلان های پنتاگون با شدت و حدت زیادتری کوشش خواهند کرد. بلاخره آسیای میانه؛ ایران، کشمیر؛ بخشی از چین و ماورای سرحدات روسیه دستخوش نا امینی های مذمن خواهد گردید. کارخانه جات اسلحه سازی امریکا وانگلیس و همچنان کمپنی های بزرگ نفت ازین کشمکش و جنگ دوامدار نفع خواهند برد.

بدون شک دولت کرزی و همکاران بین المللی آن کوشش خواهند کرد که نقش دیپلوماتیک پاکستان را در مسایل سیاسی افغانستان در علویت کاری خود قرار دهند زیرا پاکستان از بدو پیدایش اش ژاندارم منطقه مد نظر بوده و سالیانه ملیارد ها دالر را ازین برنامه بدست میاورد. پلان پاکستان بحیث ژاندارم منطقه بعد از تجاوز ارتش سرخ به افغانستان قویتر از آنچه فکر میشد روی دست گرفته شد. براساس این پلان باید روسیه شوروی اول تجزیه میگردید و بعد از آن پلان های امریکا انگلیس به یاری  عربستان سعودی، پاکستان و مصر؛ قسمتی از افغانستان، ایران، ازبکستان از نقشه سیاسی این ممالک جدا گردیده و دولت های دست نشانده دیگر در جغرافیای جهان عرض اندام کند.

حالا در  افغانستان یک تیم کاری به زعامت کرزی و چند نفر از باند فایشست اش چون فاروق وردک، انورلحق احدی، فاروق اعظم و اخیرا یرهان الدین ربانی و محمد محقق به حیث مجری این برنامه و از طرف پاکستان هم  جنرال حمید، جنرال اسدالله درانی شخصیت های با نفوذ در دستگاه استخبارات ارتش پاکستان ( آی، اس، آی) کوشش های فراوانی را برای دوباره آوردن طالبان در سیستم دولتی افغانستان بخرچ میدهند.

قرار اعتراف مقامات بلند پایۀ امریکا  و انگلیس هر گاه این روند به شکست مواجه شود بار دیگر کوشش خواهند کرد تا با طالبان و مقامات آی اس آی روی این مسله چانه زنی کنند. هرچند اخیرنا پنتاگون برای دادن میدان به ملاعمرۀ مولوی حقانی و حکمتیار چراغ سبز نشان داده است اما یک نکته را به کرات تذکر داده است که طالبان باید با القاعده قطع رابطه نموده و به قانون اساسی و مدنی افغانستان احترام قایل شوند.

در پهلوی این همه بازی های سیاسی یک نکته قابل بررسی است و آن اینکه آیا امریکا و انگلیس به راستی خواهدان صلح و آرامی در افغانستان اند؟

هم اکنون جنایتکاران جنگی و قاتلین ملیون ها مردم افغانستان در شورای به اصطلاح صلح کنار هم قرار گرفته اند و از کوچکترین اعضای دولت تا بلندترین آن نماینده های آی آس آی و سی آی ا اند و در مقابل خود سازمانهای تبهکار طالب و القاعده را دارند که هیچگاهی به خاطر صلح و امنیت در افغانستان حاضر به معامله نیستند پس چگونه میشود که با تشکیل بنیاد های به نام صلح مردم را اغفال کرد. سخنی است که باید مقامات کاخ سفید و سی آی ا به آنان پاسخ جدی دهند.

بدون تردید پاسخی برای ختم جنگ در افغانستان وجود ندارد و تازه این جنگ باید در تمام منطقۀ، ایران و پاکستان، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان ادامه یابد.