افغان موج   

تصویر زندگی

عید آمــــد و نرفته  غم  از خانۀ   شما

از شهــــــر و از  ولایت  ویرانۀ  شما

عمریست سرخط همه اخبار گشته اید

خوانند  به هر رسانه ای  افسانۀ  شما

هرگر نشد که  باز کنم رمز جنگ  را

بیگانگی ز هـــم  چه  بُود  بهانۀ  شما

ای مأمن  بزرگ عقابان دشت  و کوه

یارب چه کس نصیب  شده  دانۀ شما

آخر بدست اهــریمن  شوم  بباد  رفت

آن  اعتبار  و شــــوکت  شاهانۀ  شما

در حیرتم  کجاست  دلیران  مُلک تان

آن مـــردمان  عـاقــل  فـــرزانۀ  شما

***

خون شما  و کام  پر از  شهد دشمنان

تصویر  زندگی ای     غـریبانۀ  شما

نعمت الله ترکانی

8 اکست 2010