افغان موج   

ما عاشقان  وصف  رخ  ماه  شنیده  ایم

معبود  را  ندیده  به  جانش  خریده  ایم

بس  کن  دیگر  حکایت  فرهاد  و نام او

ما  زخم  تیشه  بر سر خود  آزموده  ایم

آخر ز چیست کین همگی  درد  میکشیم

گویی  طبیب  نبوده   و یا  ما  ندیده  ایم

گویند  کیف  هستی  به  مهر  بتان  بود

این  قصه  را  شنیده  و  اما  ندیده  ایم

هر روزه محشر است مکرربه این جهان

بیهوده   حرف  محشر  کبرا  شنیده  ایم

گفتند  هزار  قصه  به  نام  وفا  و  مهر

گفتم  زهر  مهر  و  وفا  را  چشیده  ایم

دیگر  طبیب  بهر  مداوای  ما   نکوش

این درد سینه سوز ز هجران  کشیده ایم

ترسم  ز  حشر  دیدن  اولاد  آدم  است

چون  در جهان  یک  تن  آدم  ندیده ایم

بس خسته ایم  ز دید  جهان  و  جهانیان

یک گوشه ای گرفته به کنجی خزیده ایم

سید ملک 23 می 2006 شهر لینز اطریش