افغان موج   

جورِ  جنتری

گفتی چرابه کوچه ی   ما شوق وشورنیست؟

در  بامِ خانه  ی  خبری از غــــرورنیست!!

گفتی هوای هلهله ها  را    چه کــــرده ایم؟

گفتــی بساطِ  سیل وصفا  ازچه جورنیست؟

گفتی   چگونه      خاطــــرِه های  نشاط را

اینجا   مجالِ   جلوه ی موجِ ظهور نیست؟

گفتی که     ازمسیر  خطــــوطِ   خرامِ   ما

بر  راکبانِ   فتنه      جـــواز عبور  نیست

پرسیده ای    زمن   زچه عاشق نمی شوم

این کارها زحضرتِ دل گرچه دورنیست!!

.........................

راضی  به   زحمتِ   دلِ بی صاحبم  نیم

عاشق شدن   برادرِ جانی به زورنیست!!

جشنِ جلوسِ جهل  وتجلِّی   ظلمت است!!

اینجا  دگر نشانه ی از  بو یِ نورنیست!!

از جورِ  جنتریِ   جنایت  سخن چه سود

جا یِ  جدالِ   مجمعِ   غور ومرورنیست

بیچاره   آنکه  مجری  جرمی  نمی  شود

درمانده   آنکه  طالبِ   تیرِ  ترور نیست

ای ناشرِ شرافت    و  ای  مشعرِ  شعور

گاهی شعوردرنظرت بی شعورنیست؟؟

...................

نورالله وثوق

۳۰-۱۱-۱۳۸۸

http://norollahwosuq.blogfa.com/