افغان موج   

به ملازادۀ عمرخطاب

کورخودبینای مردم

این  مــلا گک زاده  کـــز  متـــن  قـرآن

میکشــــد   آیـت  به  کُـــــفـــر  شیعــیان

کــــور خـــود بینای  مـــردم گشته  است

غــــرق دریای  مــن استُـــم  گشته  است

آن قـــدر از خــــود  شـــــــده  بیگانه  او

که    نـدانـد  فــــرق  بام   و خــانــه   او

آنچنان  ســـــرشار  خـــود  خـواهی  بُوَد

که  نـدانـد   خـــــــود  کجا   راهی   بُوَد

حکم  کفــــر  شیعـــیان   صـــــادر   کند

زیر  دُمِّ   خــــویش    نوشـــــــادر  کند

در  خـــــیال  باطـــل   خـــــود   آنچنان

مـــیدهــد   داد  سخــــــن  از  لا مــکان

که  تو  گـــــویی  صاحب  حق  باشد او

در جهـــان  عـــلم  و فن  یک  باشد  او

اینکه  خود  ضـــد  زن  و آزادی  است

با " خطاب " اندر" پیام" همبازی است

اینکه  "بن لادن"  و " ایمن"   را همی

میـنهـــــد  بر زخمهـــــاشان    مرهمی

اینــــکه   وامـــانده به گنـــداب است او

نوکـــــر  لندن  و  پنجـــــاب   است  او

خود  نـدانـد  رَو  به  او  حالی  بکــــن

وز خـــرافـــات   کله  اش  خالی   بکن

هالند

2009/12/02

11/09/1388

ر. پیکارجو