افغان موج   

بیدار شوید

بیـــــدا ر شوید   بیدار!  ای  ملت  آزاده

یکـــــــجا  شوید  یکتن   ای   امت اواره

دستهای  همه  در کار با دشمن  در پیکار

تا چند  زهم  دوری  بیـــگانه ی    بیگانه

این دشــــمن اسلام است بنگر صلیبی را

سوی  وطنت  بینی  ویـــرانه  به  ویرانه

هر یک بیک نامی از کشتن  و  از بستن

بنیاد  اســـارت  بین  زولانه  به  زولانه

این دو متضاد هم  این مسجد و ان دهری

سرمایۀ  دنیایی  میـــخانه  به میــــــخانه

تاکی پی همدیگر شمشیر و تفنگ  دارید

در مُــــلک  اجــانب  هم   آوارۀ   آواره

محمد یعقوب انصاری