افغان موج   

نور محمد غفوری

کابل – افغانستات، 3 می سال 2013 میلادی

در کشور محبوب ما افغانستان، که شرایط نسبی برای تبلیغ و توضیح اساسات نظام دموکراتیک مساعد گردیده است، نیروهای طرفدار دموکراسی و پلورالیسم سیاسی هرکدام از امکانات دست داشتۀ خویش استفادۀ حتی المقدور بعمل می آورد، تا اهداف و نظریات خویش را به مردم برسانند. حزب ملی ترقی وطن  که «یک نهاد سراسری مستقل ملی سیاسی متشکل از اتحاد داوطلبانۀ عناصر هم فکر، آگاه، وطن دوست وخیر خواه ملت افغان میباشد» و «دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و حقوق و آزادی های هموطنان را از وظایف تأخیر ناپذیر خویش میداند»، سعی می ورزد، تا  «با رعایت اساسات دین مقدس اسلام، مندرجات قانون اساسی، قانون احزاب وسایر قوانین نافذۀ کشور» برای توضیح و تشریح ارکان دموکراسی مدرن در بین اعضای حزب، روشنفکران و همه هم میهنان عزیز کار و فعالیت نماید.

چون نظم انتخاباتی در ارکان اساسی نظام های دموکراتیک مقام شامخ را احراز مینماید و در بین مردم ما، بخصوص در بین روشنفکران و سیاستمداران موضوع گرم گفتگو ها میباشد، حزب ملی ترقی وطن و کمیسیون تبلیغ و فرهنگ آن تصمیم گرفت، تا سیمینار مفصل توضیحی و معلوماتی در بارۀ «نظام های انتخاباتی و ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان» را دایر نماید. این سیمنار در سه بخش و سه روز تنظیم گردید. بخش اول آن در اخیر برج فبرواری سال 2013 دایر شد و بخش دوم آن دیروز بتاریخ 2 می سال 2013 که مطابق با 12 برج ثور سال 1392 هجری شمسی میگردد، در تالار کنفرانس های دفتر حزب ملی ترقی وطن دایر گردید. در بخش اول این سیمینار عمدتا در بارۀ اهمیت نظام های انتخاباتی در سیستم های دموکراتیک، رشد تاریخی نظام های انتخاباتی و انواع نظام های انتخابی در جهان توضیحات ارائه شد و در بخش دوم آن سیستم انتخاباتی افغانستان، نقش حوزه های انتخاباتی، تنظیم و تقسیم ساحات به حوزه های انتخاباتی در بُرد و باخت کاندیدان و امکان مداخلات و تاثیر گزاری دولت در نتایج انتخابات از طریق طرح اسناد تقنینی در محراق توجه قرار گرفت.

سیمینار توسط محترم معاون سرمحقق عبدالصمد عزیزی، استاد اسبق پوهنتون کابل، عضو اکادمی علوم افغانستان و عضو شورای اجرائیۀ حزب ملی ترقی وطن تهیه و به حاضرین پیشکش گردید. مواد و درسنامۀ اولی و دومی در بارۀ نظام انتخاباتی افغانستان و ضرورت اصلاح آن که از طرف سیمینار دهنده تهیه گردیده بود، بطور چاپی و مجانی در اختیار اشتراک کنندگان و سایر علاقمندان قرار گرفت. کسانیکه در سیمینار حضور نداشتند و علاقمند اند که درسنامه ها و سایر نشرات را که در دفتر حزب ملی ترقی وطن موجود اند، به خوانش بگیرند، میتواند آن را از دفتر حزب ملی ترقی وطن مجانی اخذ نماید. در نظر است تا درسنامه های سیمینار به زودی در صفحات انترنیتی افغانها، منجمله در ویبسایت ملی پیام http://milli-payam.com به نشر برسد.  

در سیمینار برعلاوۀ درسنامه ها و مواد سیمینار، بیشتر از 25 عنوان مقاله و بروشور، مرامنامه و اساسنامۀ (ح م ت و) غرض استفادۀ اشتراک کنندگان بطور رایگان گذاشته شده بود.

باید خاطر نشان ساخت که بخش سوم و آخری این سیمینار به تاریخ 19 ثور سال جاری، روز پنجشنبه، ساعت 9:30 صبح در تالار کنفرانس های دفتر حزب ملی ترقی وطن، واقع در بریکوت دهمزنگ کابل دایر میگردد. اشتراک همه علاقمندان و همشهریان عزیز در این سیمینار مجانی است و به راجستر و اطلاع قبلی نیاز ندارد. هرکس میتواند در روز و ساعت معینه در تالار کنفرانس های (ح م ت و) تشریف آورده و در سیمینار اشتراک نماید.

سیمینار دهنده (معاون سرمحقق عبدالصمد عزیزی) از زمرۀ معدود دانشمندان، پژوهش گران ومبتکرین طرح جدید قانون انتخابات در کشور است که حاضرین میتوانند در جریان سیمینار از نزد وی به هر گونه سوالات پاسخ مناسب را دریافت نموده و در بارۀ تکتیک های مختلف کمپاین های انتخاباتی به معلومات خویش بیفزایند.