افغان موج   

 

ما هم گفتنی داریم

آقای «غوث الدین میر» رییس انجمن افغان های مقیم شهر ویانای اتریش: اجازه دهید مراتب  تأسف خود را نسبت به کارهای که بنام مهاجرین افغان طی ده سال انجام داده اید ابراز نموده وضمنا چند نکتۀ را به توجه جناب عالی برسانم.

1ــ اینکه افغان ها را خدا چنان از خود رانده است که گاهی گرد یک محور جمع نمیشوند و به مشکلات خود فردی برخورد میکنند.  کاری است از عجایبات زمان. در غیر آن نه شما و نه «غفار عاجزیار» را که شما نادانسته و یا دانسته رییس فرهنگی افغان های شهر لینز لقب داده اید نمی توانست از فرهنگ و از نام آن دفاع نموده و در برابر حتی کودکان افغان  خود را با این نام«مسوول فرهنگی» جای به زند. شما هم میدانید که چه میکنید و دیگران هم میدانند که شما  و عاجزیارهاچه کاره هستید و از کدام راه و کدام مجاری به مردم عذاب دیده خود خدمت میکنید.

آقای محترم: سه سال پیشتر عده ای از حزبی ها به رهبری شخصی بنام « صمدی»  با شش تن دیگر اعضای سابق حزب دیموکراتیک خلق افغانستان در شهر لینز بکباره بدون مشوره و یا تماس با دیگران موجودیت خود را به نام اتحادیۀ افغان های مقیم لینز اتریش اعلام نمودند. وقتی دیدند که افغان ها دیگر اعم از پشتون ها تاجیک ها و هزاره ها و ازبک ها آنان را قبول ندارند طی جلسۀ در خانه یکی از همین بنیاد گذاران تعدادی از اهل خبره و با سواد را جمع نمودند که اینجانب هم یکی از دعوت شده گان بودم. آنروز فیصله چنان شد که در آینده شش ماه جلسۀ از تمام افغان ها پیران، جوانان، زنان و اعضای اتحادیه تشکیل و بعد ازقراعت مرام اتحادیه، شخصیت رهبر آن به رای عموم گذاشته شود. ولی دریغ که از آنروز سه سال میگذرد. همین رفیق ها هم با هم نساختند هر یکی به راه خود رفت و صمدی را از ریاست انداختند و در حالیکه مهاجرین غزیز ما در شهر لینزبه مسجد بیگانه گان محتاج بوده و حتی در مراودات روزمرۀ خود مثل دشمن باهم برخورد میکنند. نه اتحادیۀ است که بدرد شان بخورد ونه مرجعی است که حال کسی را پرسان کند. همین مرکز فرهنگی که در شهر لینز به ریاست آقای عاجزیار موجود است و شما به خاطر آن مباهات میکنید تا حال کدام فعالیت فرهنگی را انجام داده؟ بفرماید از آقای عاجز یار بپرسید رفیق هاییکه روز اول ترا یاری رساندند حالا با تو نظرموافق دارند؟ ترا چند نفر به حیث رییس قبول کرده؟. در کدام جلسۀ سرتاسری افغان ها تاج پادشاهی را به سرت گذاشتند. پس حرف شما مفت بوده و بر مبنی واقعیت استوار نیست و اینکه شما از دشمنان خیالی خود شکایت وار شعر شاعر را وارونه ساخته مینویسید

هرکس به طریقی دل ما میشکند       دشمن جدا دوست جدا میشکند

دشمن اگر میشکند عیبی نیست       از دوست بپرسید چرا میشکند

اصل این رباعی چنین است:

هرکس به طریقی دل ما میشکند      بیگانه جدا دوست جدا میشکند

بیگانه اگر میشکند عیبی نیست       از دوست بپرسید چرا میشکند

شما به جای بیگانه قصدا کلمۀ دشمن را میاورید وگرنه این رباعی مشهور را همه میدانند که دشمن آنست که دل را به شکند ولی بیگانه میتواند دشمن باشد و میتواند نباشد چنانکه هدف من دشمنی با شما رفقای شما و آنچه شما از ده سال به اینطرف انجام میدهید نیست.

2ــ آقای غوث الدین میر شما نام انجمن خود را « انجمن افغانهای مقیم اتریش» نام گذاشته اید. بیایید بگویید چند بار به شهر لینز تشریف آوردید. از چند فامیل افغان دیدن کردید و در چند جلسه، کنفرانس، مجلس فاتحه و یا کنسرت اشتراک کردید؟ این سوال را به خاطری طرح کردم که وقتی کسی بزرگ قوم، رییس یک انجمن شد و سنگ مردم داری را به سینه زد باید چنین کار های را بدون کدام عذرانجام دهد. شما در شهر وین مرکز اتریش نشسته اید و روز تان به گفته خود تان به جلسۀ های عمومی و یا خصوصی با رفیق های تان میگذرد. بعدا میروید و با افکار دیکته شده از اطرافیان خود غرق میشوید.  شما و امثال شما کار اتحاد میان افغان ها را مشکل ساخته اید. اگر کار فرهنگی را برگذاری یک کنسرت و خواندن چند مقاله من درآمد و بخشیدن القاب هنری و علمی به هرکسی که خواستید باشد. من میگویم این کار شما فقط به درد شما میخورد و بس و دیگران را هرچند بیغرض هم باشند تحریک میکند. آنگاه با کدام روی حرف دوست و دشمن را بمیان آورده و تلویحا به آتش نفاق دامن میزنید. در یک جلسۀ که روی مسالۀ ساختن یک کانون و یا یک اتحادیه تشکیل میگردد خوامخواه حرف های  موافق و مخالف رد وبدل میشود و شما مخالفین را دشمن تلقی نموده و برایش اشعار وارونه میسازید. این عمل شما مرا بیاد روزی میاندازد که حاکمان یگانه حزب مترقی مارکسست لیینست افغانستان اعلان میکرد هرکس با ماست دوست ما و هر کس موافق مانیست دشمن ماست و نکند شما هنوز با همان خواب و خیال گذشته سیرو سیاحت میکنید.

3ــ تا جاییکه من معلومات دارم اعضای یک خانواده متشکل از شش نفر بالغ در اتریش میتوانند ادعا کنند که ما اتحادیه ای ساخته ایم و داریم از حقوق فلان ویا همان دفاع میکنیم و بنا بر آن ساختن یک اتحادیه کاری است سهل. اما چنانکه گفته آمدم پیشبرد آن در جهت کمک به تارگت ها و مستحقین آن کاری است دشوار. از قرار معلوم در شهر وین چندین اتحادیه و حتی فعالتر از کانون شما صندوق های تعاونی میان گروه های از ملیت برادر هزاره در وین در لینز اتحادیه موجود است (اتحادیۀ پناهندگان ملی دیموکرات) که دست اندرکاران آن  ادعایی  برای اروپایی شدن آن ندارند. زیرا میدانند که اول باید در اتریش پایه های خود را محکم وفعالیت های خود را همه گیر سازند بعد به فکر اروپا و یا امریکا شوند. ولی شما در حالیکه نمی دانید در اتریش چند فامیل افغان است و نفوس کل افغان ها در اتریش چند نفر است و میروید به خانۀ کلان دست انداخته و از پیوند دادن مهاجرین جرمنی، سویدن، انگلیس و هالند با اتریش دم میزنید. شما اول باغ خود را پر گل کنید بعدا به باغ دیگران مشوره دهید.

4ــ چنانکه شما همت مردانۀ خود را بیتابانه برای در بر گرفتن شعلۀ  های اتشین نشان داده اید، من یقین دارم شعله ایکه طی ده سال نتوانست شما را در بر بگیرد در آینده هم توانایی سوزاندن شما را ندارد. بهتر است عوض شعارباید عمل کرد.

نعمت الله ترکانی

شهر لینر 11 اپریل 2007