افغان موج   

اشکی بر ویرانه های هلوکاست غزه

نشانه

جنون جنگ جنگ جاودانه

گرفته کوچه ی مارا نشانه

برای  امتداد خون  و آتش

دل همسایه می گیرد بهانه

..........................

نوارناله

بــرون از پوشش آمـــار گشتیم

زبس از کشته هـــا انبار گشتیم

دو صد ره درنوار غزه هرشب

خـــروش ناله را تکرار گشتیم

...........................

دعای پیر

اگرچه دشمنم شمشـــیر دارد

ولی هوشش بجایی گیر دارد

مرید هرکس وناکس نگردیم

که این ملت دعای پیر دارد

.........................

ام طوبی

چه صحرا محشری ازناله برپاست

بهشت سرزمینم صحن  غوغاست

چشـــیدم    میــوه ی   آوارگی  را

زشاخ غم   اگرچه  - ام طوباست

 

 

...............................

وادی دم

مگر بنگاه ماتم گشته اینجــا

که قد  زندگی خم گشته اینجا

دمد هرکس به نای  مانوایی

گمانم- وادی دم- گشته اینجا

نوبهار سیه پوش

غریو اینجا زهــــر دیـــوارخیزد

غریو از هرچه برگ و بار خیزد

غریو   نوبهـــــاران   سیه پوش

ز خاموشی   بانک ســـار خیزد

......................

طوفان سینا

سحرسان گرچه ما شب خیز گشتیم

زبوی   آرزو   لبــریز   گــــشتیم

ولی  با یــــورش طــــوفان   سینا

مقــــــیم   کوچه ی   پاییز گشتیم

.........................

بار ناله

به پهنای جهان یاری نداریم

هماوایی  دل زاری  نداریم

زبار ناله پشت ما  شکسته

برای تکیه دیواری نداریم

......................

موج فریاد

شرار شعله افشان را ندیدی

شب آتش به دامان راندیدی

نبودی همزبان موج  فریاد

قد  آه  شتابان   را  ندیدی

....................

حجر -شجر- بشر

شکافی  سینه ی   دیوار و در را

که یابی   فتنه ی  بنیاد   شر  را

شرارش گشته دامنگیر هرسوی

حجر را و شجر را  و  بشر را

...........................

خرمن عشق

سر    راه   دل مـــارا گـــــرفتند

ســـراغ    مـــنزل   ما را گرفتند

چه میگردی به گرد خرمن عشق

تمام   حاصــــــل   ما را گرفتند

..........................

صدای بیقرار

دل   آییــــنه دار    ما    شکسته

صدای  بیــــقرار  ما     شکسته

چه دست فتنه ی در آستین است

که پای افتــــــخار    ماشکسته

.......................

درد آشنا

کسی آمد صفارا زیر و رو کرد

دل درد آشنا را زیر و روکــرد

به کوی آرزو مان آتش افکــند

گلستان و فا را زیر و رو کرد

.........................

صدای هوشمند

شعاع   آه ما بالا بلنـــــــد است

نمودار جهانی چون وچند است

ببین بر رگ رگ رایانه ی دل

قفسها را صدای هوشمند است

...........................

حصا رشب

زمـــــــین آرزو هـــا ره ندارد

بغیر ازغــــم در آنجا ره ندارد

به دور او حصار شب کشیدند

بسویش بـــــوی فردا ره ندارد

...........................

آتش فشان

چرا جاجای غزه در گــــــرفته

دل دریای غزه در گـــــــــرفته

مگر کوه  هوس آتشفشان است

که سرتا پای غزه در گـــرفته

............................

دست سحر

سحر ازکـــــــوی ما پادر گریز است

به پشت سنگـــــر غم سینه خیز است

چه کس دست سحـــــر را می فشارد

که شب را با سحر روی ستیز است

................................

ریشه ی فریاد

نگاه ما چرا بی بال و پــرشد

به پای ناتوانی همسفــــــرشد

سراغ شعله ی ی فریاد ماگیر

که آتش درنهادش بارورشــد

............................

 

پایانه ی یاری

بیا تا  ریشه ی خاری  بر آریم

دمار  از ناله و زاری   برآریم

بیا  تا  دور شهر دل   بگردیم

سر از پایانه ی یاری بر آریم

..............................

 

نورالله وثوق

19/1/2009

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پانوشت

1-ام طوبی

محله فقیرنشین در شرق فلسطین اشغالی

ونیز درخت میوه ممنوعه

2-وادی دم

نیز نام محله ی فقیر نشین در شرق فلسطین اشغالی