افغان موج   

عاشق شدم به چشم سیاهی که وای  وای

بسمل شدم  ز تیر  نگاهی که   وای  وای

روز و شبم به ناله و آه است  و  غمکشی

کارم کشیده است به جایی  که  وای  وای

زین راه  پر خطر نرسیدم  به   بیشه  ای

افتاده  ام  به  دام  بلایی  که   وای   وای

نزد  طبیب   رفتم   و   گفتم   که   عاشقم

او نسخه ای نوشت و دوایی که وای وای

زد تیشه  عشق  و کار  بکوهی اثر  نمود

آمد ز  جوی  شیر  صدایی که  وای وای

خسرو بکام خویش  رسید  و  نگفت  کس

فرهاد  کرده  است  خطایی که  وای وای

نعمت الله ترکانی