افغان موج   

شام نامه

 

شها! روز شام شد

خورشید نور تمام شد

واقیعات روز گذشت

همه و همه کلام شد

***

بین به عقب خویش

ظالم بودی یا درویش

گذشتی ز کنار کیها

 سلام زدی یا نیش

***

حالا که وقت نام نام است

بین چی حلال و چی حرام است

حلال و حرام گذشت میگذرد

خوشا به حال که نیکنام است

***

شام تاریک ، اول تاریکها

گذرد سریع چون چابکها

فردا روز آید چون امروز

باز آید و باز گذرد تاریکها

***

آمدن و رفتن عادت است

عادت و کمال طبیعت است

خوشا به آنانیکه آمد و رفت

 نیک زیستند و حالا جنت است

***

شب آبستن بود شب آمدند

روز یا شب باشد، وقت رفتند

اخروی باش و دنیوی شو که گویا

مرده هستی و ابدیست زیستند

 

11 . 11 . 87 ه ش کابل

رستم پیمان

 دانشجوی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل

www.andishaha.blogfa.com