افغان موج   

گر  عمر  مهلت  ام  داد،  بسیار  مینویسـم

زین  شعر بی  سر و ته، صد بار  مینویسم

قلب شکسته دارم، شاید که  باورت   نیست

جور  و جفای   بسیار،  از  یار   مینویســم

بی  ادعای   شهرت،  هر  چیز  در دلم بود

از  رنج   درد    دایم ،  شهکار   مینویســم

پـنهان کـجا نمودن ، این حرف  راستین  را

دادی     مرا   تو  آزار،  آزار    مینویســم

شبهای سرد و خاموش گردد مگر فراموش

با   روز   و  آفتابی،    دیــدار   مینویســم

من  ناله  می  نویسم ،  من  درد  مینویسـم

با   دشمن  قدیم  ام ،  پیکار   می   نویسـم

گلزار  هستی   من   رنگ   بــهار کم  دید

پژمرد برگ و بـارش  من خار  مینویســم

نعمت الله ترکانی