افغان موج   

آصفه خلیل از هالند  

دوم سپتامبر 2008

 

آهوگک

 

گهـی چوبـرّه و ، گـــاهی بسان ِ آهــــوگکم

به چنگ ِ گرگ و پلنگ و شغال و کفتاران                   

هر دوست به هر شکلی که بود

                                از من استفاده کرد

من یک انسان ِ ساده

         نحیف ، دلسوز ، از خودگذر

                                 خوشباور ، راستکار

                                                راستگو و مهربان

از مال و دارایی خود برای دوست تیر

                         از جان و خون خود برای دوست تیر

      باز هم چقدر ساده

چرا نام میگذاری دوست

         یعنی چه ؟

                       آیا دوست وجود دارد ؟ 

                                               دوستی وجود دارد ؟

این همه فقط فریب است

                     

خوب فکر کن """""

دوست و دوستی وجود ندارد.........

              هر کس برای خود در تپ و تلاش است

اما من

             من

                مانند ِ آهوگکی از دنیای وحشی بیخبر

 و پلنگی در کمین نشسته

                   دامی بزرگی گسترده تا

                              چی وقت مرا مغلوب

         و لقمۀ شیرین بسازد ، اگرچه سخت ........

بس است ،  بس   بس

        بیدار شو ، بیدار شو

               از این خواب  و خیال

چهار طرف را ببین

                        این دوستی نیست

                                   و اینها دوستان نیستند

همه گلهای کاغذی اند

                 پاره کن ، پاره پاره کن

    مشت کن

                   و بسوزان تا خاکستر شود ، خاکستر

                                                      و باد ببرد ، باد

اِی ، اِی ، تو

           تو چرا بیدار نمی شوی ؟

                             هنوز هم  در خواب استی

          با وجودی که خواب هایت را همیشه فراموش میکنی

                       و هم خواب ها ، خود شان فراموش میشوند

تو هم اینها را فراموش کن

                             فراموش

                                     فرموش

     مانند ِ خواب ، مانند ِ خواب ، مانند ِ خواب.

هنوز دنیا است

   بهار است

          آفتاب است

                زندگی است

                     امید است  ، امید

        عشق است ، عشق .......

و تو هم نفس میکشی

                    یک نفس عمیق ، به هوای تازه

                                 با نفس ِ تازه و دل ِ باز   

                                              از سر شروع کن .

برای خود

        برای بهار

                 برای آفتاب

                           برای زندگی

             برای عشق  ، برای عشق ، برای عشق

با یکجهان امید ، با یکجهان عشق

               با امید

                           باعشق  برای عشق