افغان موج   

غزل در بند

من ضد بهار ام ره فـــرهنگ من اینست
با هر چه بُود سبزترین جنگ من اینست

از راه وفا رفتن مـــن سوی دل... کس
آمـــوخته ام کینه از آن ننگ من اینست

خشکیده تن افتاده به هر گوشه و زرد ام
پائیز ام و از روز ازل رنگ من اینست

با آنکه بُود عاشق سبزی و گل سرخ
بر کله ای هر مرد و زنی سنگ من اینست

هی هی کنم و ساز دل ام کُشتن مـــردم
با راکت... بیگانه ای آهنگ من اینست

سبزینه ام و سرخ و سیاه در دل تاریخ
هـــوشیارم و دانم پدر لنگ من اینست

هـــرگز به دلم جای نداری تو وطــــندار
خوشبختی ام از راز دل تنگ من اینست

نعمت الله ترکانی

4.10.2019