افغان موج   

مي پرســتم

بپـرسـیدي زمن إ چه  مي  پرســـتم ؟           خـد ا را  یک ، یگانـه  مي   پرســتم

یقـیــنم ا ســتـوار ا ست بررســولا ن            کـــتا ب چهــار  گا نـه  مي  پرســتم

صحایفي  فـرســتـا د، ذ ا ت  بـا ري            زمــا نـه  تـا  زمـا نـه ، مي  پرســتم

بـه هـر جـا ازحـق و یا هــم حـقـیقـت            بـیــابـم  گر  نشـا نـه ، مي  پرســتم

نه من چـو زاهــِد خـود بیـن حـق  را           برا ي  بـا غ و خــا نـه، مي پرســتم

نـه گا هی حـرف عا ری ا ز حـقـیقـت          ز تـرس تـــا زیـــا نـه ، مي  پرســتم

زتـرس حـق اگــر در نیـــمـه ی شـب          شـود اشکی   روا نـه ،  مي  پرســتم

بـوَد خـدمت  به انسا ن  مذهـب  من            من  آنرا   عا قـلا نه ،   مي   پرســتم

بـت مـن قـتـل عــا لــم  کـرد ، ا مـــا           مـنـش روز و شــبا نه ، می  پرســتم

مـرا عشقی بتی ســرمــا یـه آ خـــــر          نـه من مـا ل و خــزا نه  مي پرســتم

بهــا نه را  نباشد  جــائي در  عـشق           مـن ا و را بي بهـــا نه ، مي پرســتم

بـرو حاجي ، بکــن  سـیر وسیـا حـت         که  من صا حب، خا نه مي  پرســتم

بگـویــد بـنــد بـنـــد تــار وپـــــــود م          مـن او را عـا شــقـا نه  مي پرســتم

نـه ا د یـبــم ، نـه شا عـر، نه سخـنور        سخــن  را صـــادقـــا نه  می پرســتم

ما رچ  2008  میسسآ گا – کا نا د ا

محمـد ا صـغـر(عـبـا د ي)