افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

ساقی بریز باده که از نیشعه اش دمی
باشد مرا به قلب پر از درد مرهمی
از هیاهوی اهــریمن ام سخت بیقرار
من شعله ای زنورام و تابان چون شمعی

هستم صدای لیلی ومجنون روزگار
در امتحان عشق مگو ناشی ای... کمی
آزادم از تبار و غمی اصل بود خود
سوزم از افتخار نبوت من هر دمی
غیر از خدا که خالق هر نوع خلقت است...
در روح من وجیبه نباشد سری خمی
لطفی بکن که داغ دلم گم شود به خیر...
فارغ شوم ز درد و تقلای هر غمی

نعمت الله ترکانی