افغان موج   

برگرد 

برگـــرد بی تو بغــض فضا وا نمی شود
یک شاخــه یاس عاطــفه پیدا نمی شود
در صــــفحه دلم تو نوشتی صبور باش
قلبم غبــار دارد و معـــنا نــمی شـــــود
بی تو شکست و پنجـــره رو به آسمان
غم در حــریم آبی دل جــا  نمی شـــود
دریای تو پنـــاه نگـــاه شکسته اســـت
هــر دل که مثل قلب تو دریا نــمی شود
می خواستم بچینم از آن سوی دل گلی
امــا بدون تــو که گلی  وا نمیشــــــود
دردیســـت انتظــار که درمان آن تویی
این درد تـــــلخ بی تو مــداوا نمی شود
زیباتـــرین گلی که پســندیده ام تـــویی
گل مـــثل چشمهای تو زیبا نمـــی شود
بی تو شکســته شد غـــزل آشناییـــــم 
شبنـــم گل نگاه مـــرا باز شسته اسـت
دل در کـــنار یاد تو تنهـــا نمی شــــود
گلدان یاس بی تو شکست و غریب شد
گلـــدان بـــدون عشق شکوفا نمی شود
باران کویر روح مـــرا می برد به اوج
امـــا دلم بدون تو شــــیدا نمــــی شود
رفتی و بی تو نام شکفــــتن غریب شد
دیگر طــــلوع مهـــــر هویدا نمی شود
 رویای من همیشه به یاد تو سبز بود
رفتی و حرفی از غــــم رویا نمی شود
رفتی و دل میان گلستان غریب مانـــد
دیگـــر بهــــــار محو تماشا نمی شود
یک قاصدک کنار من آمد کمی نشست
گفـــتم که صبح این شب یلدا نمی شود
دل هــای منتظر همه تقــدیم چــشم تو
امـروز بی حضور تو فــردا نمی شود

مریم حیدر زاده

بانوي پائيزي ترانه سرايي ايران