افغان موج   

هـــر جای هـــرکه دیده مسلمان میکُشد
باشد اگــــر فقیر و اگــــر خان میکُشد

در مسجد هر که هست به فتوای شیخ ما
قربانی ای خداست !... چه آسان میکُشد

سرمایه های شهوت ابلیس گشته زهــر
بهـــر بهای لقمه ای یک نان  میکُشد

اینست خواهش دلِ شیـــطان روزگار
پیر و جوان و کودک  مایان  میکُشد

قحط رجال آمــــــده در شهر و روستا
هر کس بگوید هستم من انسان میکُشد

بگذر تو از حقیقت این روز و روزگار
که هــر جا بُود ز ظلم سخنران میکُشد
***
ما را به این وجیبه چه حاجت که هرکجا
داریم  به  لب نام  تو... اینسان میکُشد


نعمت الله ترکانی