افغان موج   

شدی ای دل زهر دو دیده گریان    برای ملــــت محروم و حیران
به میهـــــن فتنهء گردید بــــــرپا    زمکر دشمن واز فــکر اعــدا
جهاد بــــودی شعار کینه ورزان    فریب ذهن بود برهر مسلمـــان
نبود کافر ولی ابــــــــداع گردید    که تا فــــکر جهاد آید به تمهید

صـــــدای نعره تکبیر زهــر جا    زبهر فتنــــــه و شر گشت بالا
شنیدم کز مجــاهد نیم هزار تن    شــــدند در خدمت عدوی میهن
ز دالر و سلاح بی حــد فراوان    گسیـل شد از برای نیمه مردان
همه بـــــودند ملا و رهبر دین    بپاشیدند به هرجـــــا زهر تفتین
ســــلاح مدهش الحــاد و تکفیر    سنانی بود به قلــب علم و تنویر
نبود چون دانش و فرهنگ بالا    بشـــــد جمعی اسیر وهم و اغوا
گروهی مـــردم نادان و جاهل    بــــه پا گشتند بـــرای رزم باطل
به دستــــور اجانب بود مقــرر    که تا این ملک شود باخاک برابر
تباه گردید زملیــون بیش افغان    به نــــــام کفر و الحاد و مسلمان
به روی مرده ها وملک ویران     بشــــد وارد یکی رهبر هراسان
ولــی درملک هزاران رهبران بود    امیر ان مجاهد خصم جان بود
بیفتادند به جـــــان و مال ملت    بکشتند و ببـــــــردند بر غنیمت
زبهر چــــوکی و مقام و ثروت    فتادند در پیی تخریب و وحشت
یکی با دیگری انــــدر ستیز شد    بساط زنده گی ویران و ریز شد
بشد معــدوم به کابل شصت هزاران    ززن و طفل و پیــر و نوجوانان
هزارانی زفیر توپ  و هاوان          شدند مدفون به زیر سقف ویران
بودی این ابتـــــدای ذلت و وهم    زبـــد بــــــد تر بیامد در پی هم
به هردوری مجاهد یا که طالب    ویا هـــــــم این مسلمــانان کاذب
همـــــــه در خدمت اغیار بودند    بچا پیدنــــد ،بکشتنــــد و ببردند
پیام شان بــودی ز اسلام تباهی     فساد و فسق و نیرنگ و سیاهی
به زیر چتر اســلام خلق افغان     بشد خوار و ذلیل و خانه ویران
زدور حضــــرت و ملا ربانی    زاخند عمــــر و کرزی مداری
همه غدروفریب وچال ونیرنگ    بساط کینه است ونفرت وجنگ
بـــــری گفتا ز درد ملـــت زار    اسیـــردر پنجهء مــکار و غدار

 ف.بری
10 /9 /2014
البرت سلوند دنمارک