افغان موج   

فکر انسانی بیابد وحدت و حمد خدا
راه یزدان کی بود محدود کیش و انبیا
زینت عقل بر دمد آن بینش و رخشندگی
تا بیابی مصلحت اندر طریق اعتلا

ماجرای کفر و ایمان کی بود منظور حق
در عداوت کی دهد دست پرتو فکر رسا
پایبند هر تعـــــــلق میزید در بردگی
میشود از خود برون در غفلت و در ماجرا
در ادای حق و باطل دایما اندر ستیز
جوی خون جاری شده از کینه و مکر و دغا
هر که او آزاد گشت از ماجرای کفر و دین
عشق انسان بر فروزد در دلش صدق و صفا
گر شویم آزاد از بند همچو مولانای بلخ
در درون خویش می یابیم بری راه خدا
1/9 /2017
البرت سلوند دنمارک