افغان موج   

 چه کشوری بود

زاداگاه‌ ام

تاجِ سری بود

ققنوس‌ ها آن‌ جا

آبنوس‌ ها آن‌ جا

میهن‌ ام

چی جنتی بود

سپیدار آن‌ جا

شاخ‌ سار آن‌ جا

قناری‌ ها آن‌ جا

مأمن‌ام

چی‌ صنوبری بود

آب‌شار‌ها آن‌جا

جوی‌ بارها‌ آن‌ جا

رودبار‌ها آن‌ جا

پرورش‌ گاه‌ ام

چی معدنی بود

زَمَرُدان آن‌ جا

لعلِ‌ بدخشان‌ آن‌ جا

تختِ رستمان‌ آن‌ جا

نوای‌ بلبلان آن‌ جا

شکوه شب‌روان آن‌ جا

سرزمین‌ام

چی گذرگاهی بود

راه ابریشم آن‌ جا

خروشِ‌خراسان آن‌ جا

مدفن‌ِ متجاوران آن‌ جا

حریمِ قهرمانان‌ آن‌ جا

آرام‌گاه احمدشاهان آن‌ جا

مرزوبوم‌ ام

کشور صاحب‌دلانی بود

مولانا آن‌ جا

مدنیت‌ آن‌ جا

معنویت‌ آن‌جا

بز‌م‌گاه بی‌دلان‌ آن‌ جا

خاکِ پاک‌ام

زادگاه‌ خسروانی بود

ابوحنیفه آن‌ جا

خواجه‌عبدالله آن‌ جا

مهدِ سلاطین آن‌ جا

صفاریان آن‌ جا

غزنویان آن‌ جا

شکوه غوریان آن‌ جا

یادگار بهزادیان آن‌ جا

کشور ام

خیال‌گاه عاشقانی بود

رابعه آن‌ جا

مستوره ‌آن‌ جا

مخفی آن‌ جا

خالده آن‌ جا

وطن‌ام

چی جای‌گاهی‌ بود

سبزوار آن‌ جا

سرخ‌ تپه آن‌ جا

کهن‌ دژ آن‌‌‌ جا

طلا‌تپه آن‌ جا

میعاد‌گاه من

مادر شیرین‌‌سخنانی بود

زریاب آن‌ جا

کریاب‌ آن‌ جا

بی‌تاب آن‌ جا

فانی آن‌ جا

عاصی‌آن‌ جا

رهبین آن‌ جا

باخترِ من

مکتب خردورزانی‌ بود

باختری آن‌ جا

نادری آن‌ جا

طهوری‌ آن‌ جا

ناظمی آن‌ جا

مُلک‌ِ من

آوردگاه‌ حماسه‌ سازانی بود

عظیمی آن‌ جا

دلاور آن‌ جا

رزمنده ‌آن‌ جا

رازق قهرمان آن‌ جا

افغانستان‌ام

وطنِ نامردانی بود

پامال ستورانی بود

کرزی آن‌ جا

غنی‌ آن‌ جا

عبدالله آن‌ جا

سرور آن‌ جا

صالح آن‌ جا

از این قماش بسیار آن‌ جا

کشور‌ ام امروز

اسیر کرکسان است

در گِروِ جاهلان است

در دست ظالمان است

سینه‌ سینه خون‌ چکان است

عندلیب نه‌ دارد دگر

چکاوکِ چکامه‌ سرا نه‌ دارد دگر

جهنمِ طالبان است آن‌ جا

گر نه‌جُنبیم من‌ و‌تو هم‌وطن

گورستانِ مردمان است آن‌ جا

 

محمد‌عثمان نجیب