افغان موج   

ای کاش فضای کشور ماهم دیگر شدی
ظلمت سرای این شب یلدا به سر شدی
گل غنچه های شاد بهاری به خنده باز
برلب های بسته زاندوه اثر شدی

زآن جانفزا حلاوت خورشید نوبهار

نو روز نو زنور صفا بهرور شدی
ای نو بهار تازه ، دم نو بدم به ما
زین انجماد تیره ره ما سقر شدی
با جلوه های عشق و وفا نور معرفت
زهد ریا زحوزه دل ها بدر شدی
ای کاش سنگدلان فساد پیشه و دغا
از اشک و آه سرد یتیمان خبر شدی
ای کا ش نبودی این همه ادیان وتیره گی
بر هر دلی محبت و عشق مستقر شدی
ای کاش بری کرامت انسان و عشق او
مبنای فکر و مذهب و دین بشر شدی
ف.بری

 

نوروز و سال نو بر همگان مبارک باد
امید نسیم روح پرور بهاری پیام آور خوشی ها صلح و سعادت
برای هریک ازهموطنان عزیز ما باشد