افغان موج   

عقل و خرد ستاره وخورشید زندگی است

چـشـم و چــراغ آمـدیـت دیـد زندگی است

در بـــزم کائـنـــات و در محـفــــل خــــدا

چنگ و چغانه در کف ناهید زندگی است

در جـام جــم تجـلی عـقــل و خــرد نـگـر

تدبیر و حلم و قـدرت جمشید زندگی است

بـا عقـل و علـم و تجـربـه یـابـی رۀ مـراد

این هرسه روح وریشۀ جاویدزندگی است

عشق وطرب که بوی خوش دلنوازماست

بر شاخ عقل سیرت فـرشـید زندگی است

رودخــانـــۀ حـیـــات بـــود دانــش روان

امـواج پــرتـلاطـم و تمـدیـد زندگی است

هـر فـکــر نـــو و تجـــربــۀ تـازۀ بـشــر

گنج بـزرگ و مایـۀ تجـدیـد زندگی است

زنـدانـی کـتـاب چــه دانـــد بلـوغ عـقــل

چـرخ سـتاده شهپر تجـریـد زندگی است

وهـم و خرافـه دشـمن عقـل و خـرد بـود

جهل ودروغ وسفسطه تهدیدزندگی است

در ســوره‏ های زنـدۀ هستی چـو بنگری

گلواژه هـای آیت و تجـویـد زندگی است

هـستی و عـلــم و فلسـفه در ذهــن آدمی

جـریـان بـی کــرانـۀ تأئـیـد زندگی است

جـسـم و روان آدمـی و هـسـتی و خـــدا

مفهـوم پـرتــناقـض تـوحید زندگی است

24/9/2016

رسول پویان