افغان موج   

جام جم

به هــرچــه گفتی مشابه مــرا، از آن کم ام

بـدان که، سلسله ی از فسانه هـای غـــم ام

کی بـود کز سـر شام تا سحــر بیادم بود؟!

نـوشــت لـوح خــدایــی به نام او  قــلم  ام

تبـــسم از لب  مـن بــرد و بغـض را آورد

بخــواند روی  فــواصل، شماره ی  قـدم ام

شرار و شعـلـۀ عشقم، به ایـن بهــانه هنـوز

اسیر سـیـر خیـالات خــویـش دم بـه دم  ام

نشد حــضور مرا، شوکت و  جلال رخـت

هــنوز بسته به زنــدان  ظـلم ام و ســـتم ام

بیا  بیا کـه زمـان، گـردش دو چشـم  تو شـد

صفــای آییـــنۀ  چشم  تست، جــام جـم  ام

نعمت الله ترکانی

1.1.2008